ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BEDRIJFSVERHAAL.NU COÖPERATIE U.A.
per 30 JANUARI 2014
1. Bedrijfsverhaal.nu Coöperatie U.A. is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, die zich ten doel stelt het weergeven van bedrijfsverhalen in diverse media (print, online en/of film).
2. Bedrijfsverhaal.nu is de handelsnaam van Bedrijfsverhaal.nu Coöperatie U.A., statutair gevestigd te Schiedam (Handelsregister nr. 59888024).
3. Een omschrijving van de werkzaamheden van Bedrijfsverhaal.nu is te vinden in het uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer 59888204.
4. Onder Bedrijfsverhaal.nu wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Bedrijfsverhaal.nu Coöperatie U.A.
5. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Bedrijfsverhaal.nu wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bedrijfsverhaal.nu voor de opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden, inclusief iedere uit de overeenkomst van opdracht voortvloeiende vervolgopdracht of een met de overeenkomst van opdracht samenhangende opdracht.
7. De uit de overeenkomst van opdracht voortvloeiende verbintenissen betreffen te allen tijde inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen.
8. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Bedrijfsverhaal.nu ten behoeve van de verstrekte opdracht over alle relevante informatie beschikt die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht.
9. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Bedrijfsverhaal.nu uitdrukkelijk en schriftelijk is vastgelegd, mogen anderen dan de opdrachtgever niet de gemaakte redactionele bijdragen kopiëren of op een andere manier dupliceren.
10. Bedrijfsverhaal.nu zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie.
11. Bij overeenkomst accepteert opdrachtgever dat Bedrijfsverhaal.nu werkzaamheden voor andere opdrachtgevers uitvoert.
12. Alle opdrachten zijn uitsluitend gegeven aan en aanvaard door Bedrijfsverhaal.nu en Bedrijfsverhaal.nu zal de werkzaamheden zo veel mogelijk zelf uitvoeren. Bedrijfsverhaal.nu zal uitsluitend na overleg met opdrachtgever derden bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht inschakelen.
13. Bedrijfsverhaal.nu zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie met de opdrachtgever overleggen. Bedrijfsverhaal.nu zal de kosten doorfactureren aan de klant.
14. De opdracht wordt uitgevoerd op basis van de door Bedrijfsverhaal.nu en de opdrachtgever overeengekomen tarieven.
15. Bedrijfsverhaal.nu heeft het recht om bij werkzaamheden die langer dan een jaar worden uitgevoerd, de geldende tarieven tussentijds te verhogen. Bedrijfsverhaal.nu zal de opdrachtgever tijdig daarvan in kennis stellen.
16. Betaling van de declaraties van Bedrijfsverhaal.nu dient te geschieden binnen dertig dagen na de datum van de betreffende declaratie.
17. De werkzaamheden worden, tenzij anders overeengekomen, na afloop van het project aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 30 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Indien de opdrachtgever verzuimt binnen de gestelde termijn over te gaan tot betaling, is zij ex artikel 6:119b BW de wettelijke handelsrente en incassokosten verschuldigd over de openstaande factuur.
18. Voor zover een derde ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is ingeschakeld, is Bedrijfsverhaal.nu nimmer aansprakelijk voor fouten van deze derde. De opdrachtgever vrijwaart Bedrijfsverhaal.nu voor elke aanspraak die een derde op Bedrijfsverhaal.nu of op de opdrachtgever heeft.
19. Schadeclaims of klachten over de uitgevoerde werkzaamheden, dienen 2 maanden na levering schriftelijk bij Bedrijfsverhaal.nu te zijn gemeld.
20. De overeenkomst van opdracht duurt voor de bepaalde tijd die Bedrijfsverhaal.nu en opdrachtgever zijn overeengekomen. De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.
21. Indien de overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd duurt, dan zijn Bedrijfsverhaal.nu en opdrachtgever bevoegd de overeenkomst op te zeggen, met in achtneming van een termijn van twee maanden.
22. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Bedrijfsverhaal.nu waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en Bedrijfsverhaal.nu waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Bedrijfsverhaal.nu haar zetel heeft. In afwijking van het vorenstaande kunnen opdrachtgever en Bedrijfsverhaal.nu schriftelijk kiezen voor een andere wijze van geschilbeslechting.